(+30) 6988566477
14ο χλμ. Θεσ/νίκης - Ν. Μουδανίων, 57001 Θέρμη | Τ.Θ. 141, 574 00 Σίνδος

Το Εργαστήριο ASSIST

bt_bb_section_bottom_section_coverage_image
Εργαστήριο για την «Ανάλυση και Διαχείριση Ανθρωπογενών και Φυσικών Καταστροφών» - ’’Analysis and Management of Natural Disasters and Technological Risks’’

Το εργαστήριο ASSIST (Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος της Σχολής Γεωτεχνικών Επιστημών του  Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος) αναπτύσσει εκπαιδευτική και ερευνητική δραστηριότητα στις σύγχρονες περιοχές της πρόληψης, αντιμετώπισης και της τηλεκπαίδευσης – ενημέρωσης και προετοιμασίας  των πολιτών για την αντιμετώπιση των ανθρωπογενών και φυσικών καταστροφών.

Πιο συγκεκριμένα δραστηριοποείται στα αντικείμενα:

 1. Ανάπτυξη και εφαρμογή μοντέλων πρόγνωσης υδρομετεωρολογικών καταστροφών.
 2. Ανάπτυξη και εφαρμογή μοντέλων επίδρασης τε χνολογικών ατυχημάτων προκαλούντων ανεξέλεγκτη δράση υδάτων (π.χ. θραύση φραγμάτων, θραύση ανα χωμάτων).
 3. Σκόπιμη πρόκληση υδρομετεωρολογικών καταστροφών. Εμπρησμοί – Water terrorism – Provoked landslides.
 4. Φυσικές καταστροφές, τεχνολογικά ατυχήματα και ανθρωπιστική κρίση. Πρόκληση μολυσματικών ασθε νειών ως συνέπεια των καταστροφών.
 5. Εφαρμογή μοντέλων και προσομοιώσεων εκτίμησης κινδύνου για πληθυσμούς και φυσικούς πόρους.
 6. Σχεδιασμός και ανάπτυξη μεθόδων πρόληψης και αντιμετώπισης.
 7. Εκπόνηση εκπαιδευτικών e-modules για ενημέρωση, προετοιμασία και εκπαίδευση πολιτών, μαθητών, Στελεχών Πολιτικής Προστασίας και Α.ΜΕ.Α σε θέματα φυσικών και τεχνολογικών καταστροφών.
 8. Εφαρμογές εικονικής και επαυξημένης πραγματικότητας στην υλοποίηση των εκπαιδευτικών e-modules για τις διάφορες κατηγορίες των πληθυσμών.
Στόχος του Εργαστηρίου ΑSSIST

Στόχος του Εργαστηρίου είναι η διερεύνηση των γνώσεων και των εμπειριών των φοιτητών του Τμήματος καθώς και των φοιτητών του ομώνυμου Μεταπτυχιακού  Προγράμματος, ώστε  να εμβαθύνουν σε καινοτόμα και τεχνολογίας αιχμής θέματα, που άπτονται των επιστημονικών αντικειμένων που προαναφέρθηκαν, ώστε να εφοδιαστούν με όλα τα  υπερσύγχρονα εργαλεία σχεδιασμού, πρόληψης, απο τροπής και προστασίας – ενημέρωσης όλων των πληθυσμιακών ομάδων.

Οι γνώσεις και οι δεξιότητες βοηθούν στην καλύτερη και αποτελεσματικότερη απόδοση τους, ως Στελέχη υπηρεσιών Πολιτικής Προστασίας, Διευθύνσεων Περιβάλλοντος, ΟΤΑ,  Δασαρχείων κ.λπ., αλλά και στην απόκτηση κουλτούρας  συναφούς με την προστασία των ζώων και των περιουσιών των συμπολιτών.

Σκοποί του Εργαστηρίου ASSIST
 1. Η κάλυψη σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο των ερευνητικών αναγκών του Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος καθώς και άλλων Τμημάτων του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος, σε θέματα που εμπίπτουν στα γνωστικά αντικείμενα του Εργαστηρίου.
 2. Η συνεργασία με κέντρα ερευνών και ακαδημαϊκά ιδρύματα ημεδαπής και αλλοδαπής, εφόσον οι επιστημονικοί στόχοι συμπίπτουν και αλληλοσυμπληρώνονται με εκείνους του εργαστηρίου.
 3. Η διοργάνωση επιστημονικών διαλέξεων, ημερίδων, σεμιναρίων, συμποσίων, συνεδρίων και άλλων επιστημονικών εκδηλώσεων, την πραγματοποίηση δημοσιεύσεων και εκδόσεων και την πρόσκληση Ελλήνων και ξένων αναγνωρισμένων επιστημόνων.
 4. Η διεξαγωγή έρευνας σχετικής με τις δραστηριότητες του Εργαστηρίου.
 5. Η παροχή υπηρεσιών κατά την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.
 6. Η δημοσίευση των αποτελεσμάτων της ερευνητικής και λοιπής δραστηριότητας των μελών του Εργαστηρίου και άλλων συγγενών Τμημάτων του Διεθνούς Πανεπι στημίου της Ελλάδος, των Πανεπιστημίων της χώρας  και Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης της αλλοδαπής.
 7. Η σύνδεση του Εργαστηρίου με παραγωγικούς τομείς και φορείς της κοινωνίας και της οικονομίας με σκοπό την προαγωγή των ευρύτερων επιστημονικών  του στόχων και την ανταποδοτικότητα στην κοινωνία.
 8. Η υποστήριξη της έρευνας υποψήφιων διδακτόρων και μεταδιδακτόρων στα αντικείμενα δραστηριότητας του Εργαστηρίου.
 9. Η υλοποίηση ερευνητικών και αναπτυξιακών προγραμμάτων σε όλα τα συναφή πεδία της επιστημονικής τους περιοχής, αυτοτελώς ή σε συνεργασία με άλλα Εργαστήρια, μέλη ΔΕΠ, ή Σχολές του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος ή άλλα εκπαιδευτικά, επιστημονικά, ή ερευνητικά ιδρύματα καθώς και δημόσιους και  ιδιωτικούς φορείς και οργανισμούς της ημεδαπής και  αλλοδαπής.